6 tapaa kehittää lapsen matemaattisia taitoja - Äitiyden Ihme
 

6 tapaa kehittää lapsen matemaattisia taitoja

Matematiikalla on syvä yhteys ympäröivään maailmaan, minkä vuoksi on tärkeää kehittää aktiivisesti lapsen matemaattisia taitoja.
6 tapaa kehittää lapsen matemaattisia taitoja
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 22 tammikuuta, 2023

Matematiikka on numeroiden ominaisuuksien ja niiden välillä ilmenevien suhteiden tutkimista. Mutta mitä matemaattinen pätevyys oikein tarkoittaa ja miten lapsen matemaattisia taitoja voi kehittää?

Matemaattisessa pätevyydessä yhdistyvät kyky hyödyntää numeroita ja niiden välillä suoritettavia peruslaskutoimituksia erityyppisten tietojen tulkitsemiseksi. Tämä auttaa meitä käsittelemään ja ratkaisemaan nykymaailman jatkuvia ongelmia.

Lasten matemaattisen taitojen kehittäminen on hyödyllistä oppimisen kannalta. Lyhyesti sanottuna matemaattinen osaaminen yhdistää matematiikan reaalimaailman ongelmanratkaisuun. Toisin sanoen:

“Matematiikan ydin ei ole tehdä yksinkertaisista asioista monimutkaisia, vaan tehdä monimutkaisista asioista yksinkertaisia.”

–Stan Gudder–

Ihmiskunnan alkuajoista lähtien meillä on ollut tarve mitata ja ymmärtää kaikkea ympärillämme olevaa. Itse asiassa matemaattisen pätevyyden ja ihmisen sivilisaation kehittyminen ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Siksi lasten matemaattisia taitoja on erittäin tärkeää stimuloida ja kehittää.

Matemaattisiin taitoihin liittyviä näkökohtia on kolme:

  • Keino pystyä tulkitsemaan informaatiota tai dataa ympärillämme olevista elementeistä.
  • Matemaattisten peruselementtien (mittaukset, geometriset kuviot jne.) hallitseminen päivittäisessä elämässä.
  • Päättelykykyyn liittyvät prosessit, jotka ratkaisevat ongelmia eri konteksteissa.
Lapsen matemaattisia taitoja tulee kehittää.

Lapsen matemaattisten taitojen kehittäminen on tärkeää

Loogis-matemaattinen ajattelu on erittäin tärkeää siksi, että siihen sisältyy myös abstraktien käsitteiden sekä lukuisten muiden suhteiden ymmärtäminen. Matemaattisten taitojen kehittäminen edistää henkilön tervettä kehitystä, mikä puolestaan auttaa erilaisten henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen kehittää myös älykkyyttä, sillä aivot joutuvat järkeilemään, missä järjestyksessä päätökset tai toimet tulisi tehdä. Lisäksi se auttaa ymmärtämään eri käsitteiden välistä suhdetta sekä tekemään suunnitelmia haluttuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

6 tapaa edistää lapsen matemaattisia taitoja

Lapsen matemaattisia taitoja edistääksesi sinun tulee aina muistaa ottaa huomioon lapsen ikä sekä kunnioittaa lapsen omaa kehitystahtia. Tässä muutamia keinoja, joilla voit kehittää lapsen matemaattisia taitoja.

1. Anna lapsen kokeilla itse

Anna lapsen kokeilla itse erilaisilla esineillä. Tällä tavoin hän oppii niiden ominaisuuksista, eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä. Näin lapsen päättelykyky kehittyy.

2. Loogisten aktiviteettien suunnitteleminen

Ehdota lapselle erilaisia aktiviteetteja, joissa esineitä tai asioita tunnistetaan, luokitellaan tai vertaillaan. Tällä tavoin voidaan vahvistaa ymmärrystä esineiden välisistä suhteista.

Matemaattiset taidot ovat arjen elämässä tärkeitä.

3. Opeta toimien syyt ja seuraukset sekä hyödyntämään havainnointikykyä

Lapsille on opetettava, että arjen elämässä tehdyillä päätöksillä on aina seurauksensa ja vaikutuksensa. Tällä tavoin edistetään deduktiivista päättelyä ongelmanratkaisussa.

Havainnointia tulisi käyttää erilaisissa tilanteissa, jotta ymmärretään paremmin ympäröivää maailmaa, kun se liittyy laskutoimituksiin.

4. Käytä pelejä apuna ongelmanratkaisussa

Voit hyödyntää erilaisia ajattelukykyä kehittäviä pelejä ja leikkejä, kuten erilaisia arvoituksia sekä sudoku- ja korttipelejä. Luo ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii lapsen aivoilta ponnistelua.

Muista ottaa huomioon lapsen ikä haasteita suunnitellessasi, jotta lapset eivät lannistu ja luovuta liian monimutkaisen ongelman edessä.

5. Motivoi heitä pohtimaan ja esittämään kysymyksiä

Lapsia tulisi rohkaista pohtimaan tiettyjä asioita jokapäiväisessä elämässään, mukaan lukien sellaisia asioita, jotka vaikuttavat selittämättömiltä. Voit myös leikkiä yhdessä lasten kanssa ja leikin varjolla etsiä loogisia selityksiä lasta ihmetyttäville asioille ja tapahtumille.

Esitä lapsellesi kysymyksiä auttaaksesi häntä kuvittelemaan erilaisia mahdollisuuksia. Voit käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: “Mitä tekisit, jos …?”

6. Anna lasten ratkaista matemaattisia ongelmia

Lapsille voidaan antaa matemaattisen ongelman ratkaisemiseen kirjalliset tai suulliset ohjeet, mutta heidän on itse löydettävä siihen ratkaisu. Heitä voidaan toisaalta rohkaista myös käyttämään ja käsittelemään määriä. Voit esimerkiksi kannustaa heitä vertailemaan ei tuotteiden hintoja.

Poika opiskelee matematiikkaa.

Lapsen matemaattisten taitojen kehittämisen hyödyt

Mitä hyötyä lapsen matemaattisten taitojen kehittämisestä on?

  • Laskutoimitusten suorittaminen ilman kynää ja paperia kehittää lapsen huomio- ja keskittymiskykyä.
  • Asiantuntijoiden mukaan se tuo monipuolisuutta ja itsenäisyyttä lapsen ongelmanratkaisuun.
  • Se auttaa lapsia miettimään ennen päätöksentekoa.

Se edistää analyyttisen ajattelun kehittymistä ja viisautta

Analyysin tekemiseen kuuluu erilaisten argumenttien erittely, niiden analysointi sekä lopullisen päätelmän tekeminen. Tällä tavoin ymmärrys tietystä aiheesta tai ongelmasta paranee huomattavasti.

Analyyttisen ajattelun myötä kehittyy myös kyky tutkia, mikä auttaa totuuksien tai faktojen selvittämisessä. Tämä edistää lapsen kykyä välttää manipuloiduksi tai huijatuksi tuleminen myöhemmässä elämässä.

Lapsen matemaattisia taitoja kannattaa kehittää myös siksi, että se kehittää samalla myös lapsen viisautta eli kykyä osata soveltaa hankkimaansa tietoa, sillä matemaattinen pätevyys liittyy myös muihin tieteisiin, kuten teknologiaan.

Pitää mielen virkeänä

Matemaattinen pätevyys auttaa ymmärtämään paremmin erilaisia ongelmia, sillä matematiikka itsessään selittää, miten asiat toimivat. Tämä helpottaa viestintää, sillä parempi ymmärrys mahdollistaa ajatusten ilmaisemisen johdonmukaisella, selkeällä ja täsmällisellä tavalla.

Vahvat matemaattiset taidot myös nopeuttavat ajattelua. Tästä on hyötyä arjen elämässä, sillä monet tilanteet vaativat jatkuvaa päätösten ja valintojen tekemistä. Tämä on yksi elämän tosiasioista, jota edes lapset eivät voi välttää.

Ja monissa tapauksissa ongelman ratkaisemiseksi on useampia tapoja. Kaikista edellä mainituista syistä on siis miltei välttämätöntä tai ainankin erittäin hyödyllistä kehittää lapsen matemaattisia taitoja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.