Mistä tunnistaa erityisherkän lapsen? - Äitiyden Ihme
 

Mistä tunnistaa erityisherkän lapsen?

Erityisherkällä lapsella on rikas sisäinen elämä, ja hän havaitsee ja tunnistaa helposti sekä omat että muiden tunnetilat.
Mistä tunnistaa erityisherkän lapsen?
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsen emotionaalinen herkkyys saattaa aiheuttaa huolta, etenkin, jos kyse on äärimmäisestä herkkyydestä. Erityisherkän lapsen vanhemmat eivät välttämättä tunnista lapsen herkkyyttä ja saattavat kuvitella kyseessä olevan esimerkiksi autismikirjon häiriö. Erityisherkkyys ei kuitenkaan ole sairaus tai diagnoosi.

Mitä erityisherkkyys tarkoittaa?

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermostollinen ominaisuus. Erityisherkkä ihminen reagoi tavallista herkemmin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin, kun hänen hermostonsa käsittelee aistien välittämää tietoa normaalia laajemmin ja syvällisemmin. Ilmiötä voidaan kuvata myös tunne- ja aistiherkkyytenä.

Erityisherkkä-käsitteen kehitti psykologian tohtori ja psykoterapeutti Elaine Aron, joka on tutkinut erityisherkkyyttä 1990-luvulta lähtien. Hänen mukaansa jopa 15-20 % ihmisistä on hermostoltaan erityisen herkkiä. Erityisherkkyydellä on sekä hyvät että huonot puolensa. Erityisen herkät ihmiset ovat usein luovia, intuitiivisia ja tunnollisia, mutta toisaalta he kuormittuvat yleensä muita helpommin esimerkiksi  kiireestä, stressistä, melusta ja negatiivisesta ilmapiiristä.

“Erityisherkkä henkilö on tietoisempi hienovaraisista ärsykkeistä, prosessoi tietoa perusteellisemmin ja  on reaktiivisempi niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin ärsykkeisiin.”

– Elaine Aron

Mistä tunnistaa erityisherkän lapsen?

Erityisherkän lapsen tunnuspiirteet

Elaine Aron kertoo Erityisherkkä lapsi -kirjassaan, että kaikkia erityisherkkiä lapsia yhdistävät seuraavat neljä piirrettä:

  • Syvä prosessointi. Erityisherkkä lapsi prosessoi informaatiota muita lapsia perusteellisemmin.
  • Ylistimulointi tai ylijännittyneisyys. Erityisherkkä lapsi stimuloituu helposti liikaa, minkä seurauksena hän tarvitsee tavallista pidempiä lepoaikoja.
  • Emotionaalinen voimakkuus. Sosiaalis-emotionaaliset kyvyt, kuten empatiakyky, ovat erityisherkillä lapsilla hyvin kehittyneet. Tästä syystä lapsi kykenee paremmin ja helpommin ymmärtämään toisten tunteita.
  • Aistiherkkyys. Erityisherkkä lapsi reagoi muita herkemmin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin ja havaitsee tavallista helpommin hienovaraisiakin yksityiskohtia.

Yhdessä edellä mainittujen piirteiden kanssa erityisherkän lapsen persoonallisuus ja temperamentti vaikuttavat suuresti siihen, kuinka hän reagoi ja mukautuu maailmaan.

Mistä tunnistaa erityisherkän lapsen?

Myös espanjalainen erityisherkkyyden asiantuntijoiden yhdistys esittää tiettyjä pääasiallisia piirteitä, jotka erottavat erityisherkän lapsen muista lapsista:

  • Erityisherkällä lapsella on tavallista kehittyneempi empatiakyky. Tämä johtuu siitä, että hänen aivojensa peilineuronit ovat normaalia aktiivisempia.
  • Erityisherkän lapsen luovuuteen ja taiteellisuuteen liittyvät kyvyt kehittyvät paremmiksi kuin muiden lasten.
  • Erityisherkillä lapsilla on suurempi globaali tietoisuus, mikä liittyy aivosaaren aktiivisuuteen.

Kun lapsen erityisherkkyys tunnistetaan jo varhain, voidaan paremmin välttyä mahdollisilta ongelmilta ja häiriöiltä hänen itsetuntoonsa ja itsekäsitykseensä liittyen. Se mahdollistaa myös sen, että aikuiset pystyvät auttamaan lasta ymmärtämään paremmin itseään ja erityisherkkyyttään, jolloin lapsen on helpompi hyväksyä tämä ominaisuus osana omaa persoonallisuuttaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.