Lapsen symbolinen ajattelu - Äitiyden Ihme
 

Lapsen symbolinen ajattelu

Symbolinen ajattelu on tärkeässä roolissa kaikissa lapsen elämän osa-alueissa.
Lapsen symbolinen ajattelu
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Symbolinen ajattelu auttaa lasta ymmärtämään abstrakteja käsitteitä ja on näin välttämätöntä hänen kehityksensä kannalta. Vanhempien ja muiden läheisten aikuisten onkin syytä tukea lapsen symbolista ajattelua varhaisesta vaiheesta lähtien, jotta lapsi kasvaa ja kehittyy hyvin.

Vanhemman on helppo seurata lapsen fyysistä kehitystä todistaessaan tämän motoristen taitojen kehittymistä ja nähdessään tämän oppivan ryömimään tai kävelemään. Psyykkisen kehityksen seuraaminen onkin vaikeampaa, sillä vanhempien voi olla hyvin hankala tunnistaa, onko lapsen kognitiivinen kehitys, symbolinen ajattelu mukaan lukien, oikealla tiellä.

Symbolinen ajattelu viittaa kykyyn kuvata ihmisiä, objekteja ja tapahtumia – jopa niitä, jotka eivät ole läsnä – symbolien tai mielikuvien kautta. Symbolisen ajattelun kehitys ilmenee lapsella sekä puheen kehittymisenä että symbolisen leikin ilmaantumisena ja mahdollistaa asioiden vertailun ja kuvailun.

Mitä symbolinen ajattelu tarkoittaa?

Symbolinen ajattelu tarkoittaa abstraktien konseptien, kuten sanojen, eleiden ja numeroiden, käyttämistä todellisuuden kuvaamisessa. Merkkejä symbolisesta ajattelusta voidaan havaita jo 1,5 vuoden ikäisellä lapsella, joka osaa käyttää symboleita ja merkkejä viitatakseen konkreettisiin objekteihin, tapahtumiin ja merkityksiin.

Tärkeimpänä merkkinä symbolisesta ajattelusta on kieli, joka käyttää sanoja ja symboleita ilmaisemaan konsepteja (esimerkiksi äiti, perhe). Tämän lisäksi kieli ilmaisee abstrakteja referenssejä, jotka ylittävät konkreettisen todellisuuden (esimerkiksi lohtu, tulevaisuus). Kieltä käytetään myös aineettomien objektien, kuten matemaattisten symboleiden, käsittelemiseen.

Symbolinen ajattelu on merkittävässä roolissa lapsen kehityksessä

Kehityspsykologi Jean Piaget’n mukaan jäljittelyllä on suuri rooli symbolisen ajattelun kehittymisessä. Tämä johtuu siitä, että lapsi pystyy kuvittelemaan aiemmin havaitsemaansa käyttäytymistä ja toistamaan sitä jäljittelemällä. Lapsi luo repertuaarin merkistöstä, jonka hän liittää tapahtuman tai toiminnan merkitykseen.

Kielen kehittyminen kumpuaa symbolisista funktioista, representoimalla asiaa hyödyntäen merkkejä ja symboleita, jotka palvelevat ainoastaan kyseistä representaatiota. Tämä sen sijaan johtaa symbolisen ajattelun kehittymiseen, eli kykyyn tuottaa mentaalisesti omien kokemusten mukainen ympäristö.

Symbolinen leikki ja kommunikaatio

Jotta symbolinen ajattelu voi kehittyä, on lasta tärkeä kannustaa symboliseen leikkiin jo varhaisessa iässä, usein jopa 1,5 vuoden iästä lähtien. Vanhemmat voivat havaita lapsen leikeissä symbolisen ajattelun merkkejä hänen lähestyessään esikouluikää. Lapsi ajattelee symbolisesti käyttäessään korvaavaa esinettä tietyn objektin tilalla, eli esimerkiksi esittää kepin olevan miekka tai kylpypyyhkeen supersankarin viitta. Symboliseen ajateluun liittyy kuitenkin paljon muutakin kuin vain objekteja. Kun lapsi kehittää symbolista ajatteluaan, hän leikkii ja kuvittelee olevansa joku toinen henkilö, eläin tai fantasiahahmo.

Symbolinen ajattelu ilmenee myös konkreettisin tavoin, ja näitä konkreettisia muotoja lapsi alkaa kehittää 1,5 vuoden ikäisestä lähtien. Lapsi saattaa käyttää erilaisia merkkejä tai signaaleja, kuten ääniä tai eleitä, viitatakseen tiettyihin objekteihin tai henkilöihin. Myöhemmin nämä signaalit voivat viitata sellaisiin objekteihin tai konsepteihin, jotka eivät ole tilanteessa läsnä. Myöhemmin osatessaan kirjoittaa sanoja, piirtää, leikkiä tai laulaa lauluja, lapsi ilmaisee kykyään symboliseen ajatteluun. Myöhemmissä vaiheissa lapsi oppii käsittelemään aineettomia objekteja esimerkiksi ratkaistessaan matemaattisia yhtälöitä.

Lapsen symbolinen ajattelu alkaa kehittyä jo 1,5 vuoden iässä

Symbolisen ajattelun merkitys

Sen lisäksi, että symbolisella ajattelulla on lapsen kommunikointia helpottava merkitys, se myös auttaa laajentamaan lapsen mielikuvituksellisia taitoja. Se stimuloi itseilmaisua kuten myös mielikuvituksellisia skenaarioita sekä auttaa lasta kehittämään niin sosiaalisia kuin luoviakin taitojaan.

Symbolisen ajattelun avulla aineettomat käsitteet määritellään konkreettisten asioiden ja tapahtumien avulla. Se mahdollistaa sen, että lapsi assosioi tietyn tapahtuman, paikan tai objektin abstraktiin ajatukseen.

Tämä auttaa ihmistä muodostamaan maailmankatsomustaan. Lapsen kasvaessa hän oppii tekemään hypoteettisia arviointeja, määrittämään suhteellisia arvoja ja ilmaisemaan monimutkaisia tunteita.

Kuten huomaat on tärkeää ymmärtää symbolisen ajattelun merkitys lapsen kehityksessä. Tässä mielessä vanhempien on hyvä kiinnittää huomiota lapsen ajattelun kehittymiseen, jotta he pystyvät tunnistamaan mahdolliset vaikeudet lapsen kehityksessä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Piaget, J. (1978) Adaptación vital y psicología de la inteligencia: Selección orgánica y fenocopia. Editorial: Siglo veintiuno de españa editores s.a.
  • Ruiz de Velasco Galvez, Á., Abad, J., & GRAÓ, B. (2011). El juego simbólico. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social6, 303-304. https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/download/38187/36946

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.