Millainen on hyvä opettaja? - Äitiyden ihme
 

Millainen on hyvä opettaja?

Opettajat ovat hyvän kasvatuksen tukipilareita. Vaikka kaikki opettajat ovatkin erilaisia, on hyvillä opettajilla tiettyjä yhteisiä piirteitä.
Millainen on hyvä opettaja?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 20 heinäkuuta, 2020

Opettaminen on paljon muutakin kuin erilaisten tiedonmurujen välittämistä oppilaille. Hyvä opettaja osaa luoda oikeanlaiset olosuhteet oppimiselle ja auttaa oppilaita omaksumaan tiettyjä arvoja. Hän osaa luoda ympäristön, jossa oppilaan on helppo oppia ja kehittää omia ajatuksiaan ympäröivästä maailmasta.

Opettajalla täytyy olla laaja kirjo erilaisia ammatillisia ja henkilökohtaisia kykyjä. Sen lisäksi, että hänen täytyy osata välittää informaatiota oppilailleen ja tuntea omistautuneisuutta työtään kohtaan, hänen täytyy pystyä samastumaan oppilaisiinsa.

Millainen on hyvä opettaja?

Ammatilliset ominaisuudet

Opettajaopintojen aikana opettajaksi pyrkivältä vaaditaan paljon tietämystä eri aiheista. Kyse ei ole ainoastaan teoreettisesta tiedosta, vaan myös käytännön ymmärryksestä. Sen lisäksi, että opettajan täytyy olla hyvin valmistautunut, hänen tulee olla myös halukas kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Tämä johtuu paitsi siitä, että maailma ja monet opetettavista aiheista muuttuvat, myös siitä, että kasvatuksessa sovellettavat menetelmät ja teknologiset apuvälineet kehittyvät jatkuvasti. Hyvän kasvattajan täytyy siis oppia paljon uutta samalla tavoin kuin hänen oppilaidensakin.

“Opettaja aktivoi oppilaidensa uteliaisuuden, tietämyksen ja viisauden.”

– Ever Garrison

Hyvä opettaja kehittää omia kykyjään ja taitojaan jatkuvasti

Hyvällä opettajalla on tutkiva ote työhönsä. Toisin sanoen, hän osaa ottaa itse selvää siitä, miten opetuksesta voidaan tehdä mielenkiintoisempaa ja dynaamisempaa.Oppituntien aikana opettajan täytyy tarkkailla oppilaitaan pystyäkseen suuntaamaan heidän huomionsa oikein ja arvioidakseen heidän oppimistaan. Kyse ei siis ole ainoastaan arvosanojen antamisesta, vaan myös kyvystä tunnistaa ja ratkaista oppilaiden mahdollisia koulussa ja sen ulkopuolella kokemia ongelmia.

Hyvä opettaja on järjestelmällinen ja hyvä suunnittelija. Aikatauluista ja oppitunneista perillä oleminen on vain yksi osa järjestelmällisyyttä. Opettajan täytyy osata suunnitella ja löytää oikeanlaiset opetusmateriaalit ja tehdä aiheiden välisistä siirtymistä oppilaille mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. Opettajan täytyy myös osata pitää yllä sopivaa opiskelutahtia, joka hyödyttää sekä luokan lahjakkaimpia että hitaimmin oppivia oppilaita.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Laadukas koulutus ja ammatillinen valmistautuminen ovat vain yksi osa opettajuutta. Hyvällä opettajalla on myös tietynlainen henkilökohtainen profiili. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, eikä toinen ole toista parempi, mutta tietyt luonteenpiirteet auttavat opettajaa saamaan paremmin yhteyden oppilaisiinsa.

“Hyvä opettaja inspiroi toiveikkuutta, sytyttää mielikuvitusta ja iskostaa rakkauden oppimiseen.”

– Brad Henry

Hyvä opettaja on ihmisläheinen ja sydämellinen.

10 hyvän opettajan piirrettä

  1. Sydämellisyys ja ihmisläheisyys. Opettajan tulisi kommunikoida niin, että oppilaiden on helppo esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja. Oppituntien aikana opettajan ja oppilaiden välisen kommunikoinnin tulisi olla miellyttävää ja rentoa.
  2. Auktoriteetti. Sydämellisyyden vastapainoksi tarvitaan tietynlaista tyyneyttä ja jämptiyttä. Oppilaiden täytyy kunnioittaa opettajaa luokkahuoneessa.
  3. Taitava kommunikointi. Pelkkä tiedon välittäminen oppilaille ei riitä. Opettajan täytyy osata kommunikoida myös muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hyvät kommunikaatiotaidot ovatkin merkittävässä roolissa hyvässä opettajuudessa.
  4. Kutsumusammatti. Kun opettaja on todella omistautunut opettamiselle, hän antaa työlleen 100 %. Hyvä kasvattaja tarttuu päivittäisiin haasteisiin ja tekee aina kaikkensa oppilaidensa eteen.
  5. Kärsivällisyys. Jokaisen lapsen tarpeet ovat erilaiset. Opettajalla täytyy olla avoin mieli ja hänen on kyettävä mukautumaan näihin tarpeisiin. Vain tällä tavoin hän pystyy tarjoamaan jokaiselle oppilaalleen vakaan ja jatkuvan tukensa.
  6. Nöyryys. Molemminpuolisen kunnioituksen kehittämisen lisäksi opettajan täytyy olla terveellä tavalla nöyrä. Aivan kuten kaikki muutkin, myös opettajat tekevät virheitä. Kun opettaja myöntää virheensä oppilailleen, hän voittaa näiden luottamuksen, mikä auttaa kasvattamaan oppilaiden itsetuntoa.
  7. Luovuus. Luovuudella on suuri merkitys siinä, että opettaja pystyy esittämään opetettavan tiedon mielenkiintoisena. Tämän lisäksi luovuudesta on hyötyä erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Oli kyse sitten opiskelun tekemisestä nautittavaksi tai erityisen vaikean aiheen selvittämisestä, opettajan on tärkeää osata käyttää luovuuttaan.
  8. Itsevarmuus. Pystyäkseen tekemään työnsä hyvin, opettajan täytyy olla itsevarma. Tämä herättää lapsissa rauhallisuutta ja luottavaisuutta.
  9. Kovalle työlle omistautuminen. Jokainen, joka kuvittelee opettajan työn olevan helppoa, on väärässä. Opettajan ammatti vaatii kovaa työtä niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Hyvä opettaja etsii jatkuvasti keinoja tehdä oppitunnista parempia ja auttaa oppilaitaan.  Tämä vaatii paljon aikaa ja vaivannäköä.
  10. Vastuullisuus. Vastuullisuus on tärkeä piirre millä tahansa elämän osa-alueella ja missä tahansa ammatissa, mutta opettajan työssä sen tärkeys korostuu. Ei saa unohtaa, että vanhemmat luottavat oman lapsensa opettajan vastuulle suureksi osaksi jokaista arkipäivää.

Hyvä opettaja on sellainen, jota oppilaat eivät koskaan unohda. Opettajat jättävät meihin jälkensä ja ovat mukana muokkaamassa meitä sellaisiksi kuin olemme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.