Augusto Curyn teoria älykkyydestä - Äitiyden Ihme
 

Augusto Curyn teoria älykkyydestä

Augusto Curyn monimuotoisen älykkyyden teoriaan pohjautuva älykkyyden koulukunta edistää oppilaiden kognitiivista kehitystä kehittämällä heidän mieltään ja tunteitaan.
Augusto Curyn teoria älykkyydestä
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Augusto Cury on brasilialainen psykologi ja psykiatri, joka on tutkinut muun muassa elämänlaatua, älykkyyden kehitystä sekä tunteiden ja ajatusten rakennetta ja dynamiikkaa. Hän on moneen otteeseen korostanut opettajien tärkeyttä ja ollut sitä mieltä, että opettaja on yhteiskuntamme tärkein ammatti. Opettajan vastuulla on sekä oppilaan älykkyyden että luovuuden kehittäminen. Tämän ajatuksen valossa Cury loi älykkyyden koulukunnan, joka perustuu hänen omaan teoriaansa monimuotoisesta älykkyydestä. Curyn teoria älykkyydestä perustuu siihen ajatukseen, että nuori toimii oman elämänsä päähenkilönä.

Curyn mielestä modernit koulut epäonnistuvat tehtävässään. Lapset ja nuoret saavat jatkuvasti liikaa informaatiota, eivätkä tiedä, mitä tehdä kaikella saadulla tiedolla. Tämän jatkuvan informaatiotulvan vuoksi he joutuvat ponnistelemaan valtavasti, minkä lopputuloksena on se, että he eivät kykene oppimaan.

“Ei ole olemassa vaikeita nuoria, ainoastaan epäpätevää koulutusta.”

– Augusto Cury

Lähtökohtana monimuotoinen älykkyys

Augusto Curyn teoria älykkyydestä painottaa ihmisen monimuotoista älykkyyttä

Älykkyyden koulukunnan ja kaiken sitä ympäröivän perustana on Augusto Curyn teoria monimuotoisesta älykkyydestä. Tämä teoria keskittyy analysoimaan mielen rakenteita monesta eri aspektista. Esimerkiksi julkisen nöyryytyksen jälkeinen tuska ei määrity ainoastaan yhden dimension, tai kuten Cury kuvaa, fokuksen, mukaan. Sen sijaan se määrittyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä ovat muun muassa henkilön persoonallisuus ja sen hetkinen mielentila sekä  nöyryytyksen tapa ja paikka.

Teoria monimuotoisesta älykkyydestä analysoi mielen toimintaa ja ilmiöitä, jotka muodostavat tunteita. Näin tehden se tarjoaa henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksen taitoja sekä tekniikoita ajattelun muotoutumiselle.

Mikä on älykkyyden koulukunta?

Curyn sanojen mukaan älykkyyden koulukunta pohjautuu pedagogiikalle, joka perustuu sosiaalis-emotionaalisten kykyjen kehitykseen sekä tietoon mielestä ja käyttäytymisestä. Älykkyyden koulukunnan metodologia pyrkii opetus-oppimis- prosessien parantamiseen. Samalla sen tavoitteena on ihmisten välisten suhteiden parantaminen tunteiden ja mielen kehittämisen kautta. Laajentaakseen sosioemotionaalista piiriä, Cury puhuu oppilaan emotionaalisen rikkauden kouluttamisen tärkeydestä. Se vaatii luovuutta, herkkyyttä ja empatiaa.

“Ihmisellä on tärkeää olla kyky asettua toisen asemaan ymmärtääkseen tämän kivut ja tarpeet sekä muuttaakseen kriisit rakentaviksi mahdollisuuksiksi.”

– Augusto Cury

Curyn teoria älykkyydestä pyrkii parantamaan opetus-oppimis-prosesseja

Älykkyyden koulukunnan hyötyjä

Älykkyyden koulukunta on koulutuksellinen ohjelma, joka tarjoaa monenlaisia hyötyjä, kunhan opettaja omistautuu kutsumukselleen. Näitä hyötyjä ovat:

  • Tunteiden käsittely ja älykkyyden kehittäminen
  • Taidot, jotka helpottavat positiivisten ihmissuhteiden luomista ja konfliktitilanteiden ratkaisemista
  • Kyky taistella kiusaamista ja päihteiden käyttöä vastaan
  • Koulusuoritusten ja oppimisen parantaminen
  • Luova mieli
  • Kaikkien opetus-oppimis-prosessiin osallistuvien osapuolien elämänlaadun parantuminen

Augusto Curyn teoriaa monimuotoisesta älykkyydestä ja älykkyyden koulukunnan ohjelmaa voidaan soveltaa kaikissa koulutuksellisissa instituutioissa. Näiden ajatusten soveltamisen tavoitteena on juurruttaa sellainen kulttuuri, joka kehittää emotionaalista älykkyyttä sekä henkistä ja sosiaalista terveyttä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Escola da Inteligência. Escola da inteligência. Educaçao Socioemocional. Recuperado de: https://escoladainteligencia.com.br/escola-da-inteligencia/
  • Cury, A. (2016). El código de la inteligencia. Zenith. Buenos Aires: Argentina.
  • Cury, A. (2012). Padres brillantes, maestros fascinantes. Zenith. Buenos Aires: Argentina.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.