Teini-ikäisen sosiaalisen ihailun kaipuu - Äitiyden Ihme
 

Teini-ikäisen sosiaalisen ihailun kaipuu

Teini-ikäisen sosiaalisen ihailun kaipuu
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Muistatko vielä, millaista oli olla teini-ikäinen ja mitkä olivat tuolloin elämäsi tärkeimpiä asioita ja suurimpia huolenaiheita? Todennäköisesti halusit kuulua joukkoon ja tuntea itsesi hyväksytyksi ja arvostetuksi ikätovereidesi toimesta. Jokainen meistä on jossain vaiheessa elämäänsä tuntenut tavalla tai toisella paineita mukautua tai muuttua toisten odotusten vuoksi. Tämä on täysin normaalia, mutta nuorten kohdalla sosiaalisen ihailun kaipuu ja halu kuulua joukkoon voi aiheuttaa ikäviä lieveilmiöitä ja negatiivista käytöstä.

Teini-ikäinen on vielä monella tavoin epäkypsä, ja usein hänen halunsa kuulua joukkoon on hyvin voimakas. Tämä on täysin luonnollista, mutta voi johtaa siihen, että nuori alkaa käyttäytyä itselleen epätyypillisellä tavalla, jopa tahtomattaan. Hän toimii näin halutessaan antaa itsestään tietynlaisen kuvan muille, etenkin ikätovereilleen. Liiallisten sosiaalisten paineiden välttämiseksi lapselle on tärkeää opettaa hyviä arvoja jo pienestä pitäen, minkä lisäksi vanhemmat voivat ohjata nuorta auttaakseen hänet yli vaikeimmista vaiheista ja tilanteista.

Sosiaalisen ihailun kaipuu on täysin luonnollista

On tavallista, että teini-ikäinen korostaa tai jopa teeskentelee sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, joita hänen ikätoverinsa pitävät yleisesti ottaen positiivisina, ja puolestaan piilottaa negatiivisina pidettyjä ominaisuuksia. Hän tuo esiin ja korostaa parhaita puoliaan ja teeskentelee, ettei hänellä ole sellaisia piirteitä, joita muut nuoret paheksuvat. Sosiaalisen ihailun kaipuu on luonnollinen osa ihmisluontoa ja yhteiskunnassa elämistä. Jos emme jossain määrin haluaisi tehdä asioita toistemme mieliksi ja jakaa yhteisiä arvoja, meidän olisi mahdotonta tulla toimeen keskenämme.

Teini-ikäisen sosiaalisen ihailun kaipuu

Sosiaalinen ihailu on läsnä läpi elämämme. Lapsi yrittää miellyttää vanhempiaan, sillä hänen elämänsä on vanhempien käsissä. Käytös johtuu osittain myös siitä, että vanhempien antama huomio ja heidän taholtaan nähdyksi tuleminen on lapselle palkitsevaa. Sosiaalisen ihailun vaikutus kuitenkin muuttuu ja korostuu lapsen tullessa teini-ikään.

Nuori ja hänen vertaisensa

Murrosiässä nuori alkaa etsiä ja vakiinnuttaa omaa identiteettiään. Tähän liittyy myös vanhemmista etääntyminen ja ystävyyssuhteiden tärkeyden korostuminen. Samanikäiset ystävät ja luokkatoverit syrjäyttävät vanhemmat ja muun perheen nuoren tärkeimpänä viiteryhmänä. Nuori ei pidä vanhempien mielipiteitä enää yhtä tärkeinä kuin aikaisemmin ja saattaa jopa vastustaa niitä etsiessään omaa identiteettiään ja itsenäisyyttään. Hänen suurin huolenaiheensa on, tuleeko hän hyväksytyksi kaltaistensa, yleensä ikätovereidensa, joukossa.

Tämä ei ole ongelma, jos teini-ikäisen vertaisryhmä jakaa samat intressit yhteiskunnan kanssa ja teinin tarve hyväksynnälle pysyy kohtuullisella tasolla. Joissakin tapauksissa nuoren omat arvot ja vertaisryhmän arvot ovat ristiriidassa keskenään, ja tällöin nuoren täytyy tehdä tärkeä päätös sen suhteen, muuttaako hän itseään sopiakseen paremmin joukkoon vai pysyykö hän uskollisena omille periaatteilleen ja ottaa riskin torjutuksi tulemisesta.

Teini-ikäisen sosiaalisen ihailun kaipuu

Kuinka auttaa nuorta käsittelemään sosiaalisen ihailun kaipuuta?

Sosiaalisen ihailun tarve on siis täysin normaalia ja tervettä tiettyyn pisteeseen saakka, eikä siitä tarvitse päästä kokonaan eroon. Vanhempien kannattaa kuitenkin pyrkiä varmistamaan, että se jää nuoren kohdalla positiiviselle ja kohtuulliselle tasolle. Heidän kannattaa alkaa kertoa jo pienelle lapselle autonomian, itsetunnon ja itseluottamuksen tärkeydestä. Kun lapsen itsetunnolle luodaan vakaa pohja jo varhain, hänen on helpompi selvitä erilaisten sosiaalisten paineiden ristitulessa.

Tutkimusten mukaan sosiaalisesta ahdistuksesta kärsivä nuori kaipaa voimakkaammin hyväksyntää ja pelkää normaalia enemmän torjutuksi tulemista. Tästä syystä hän on alttiimpi sopimattomille ja itselleen epätyypillisille käytösmuodoille. Nuoren sosiaalisen ahdistuksen lievittämiseen onkin aina tärkeää etsiä apukeinoja.

Myös nuoren referenssinä toimivan vertaisryhmän piirteet ovat merkittävässä roolissa. Oikeanlaisten ystävien valitseminen on tärkeää, sillä se tulee vaikuttamaan enemmän tai vähemmän nuoren omaan kehityskulkuun. On eri asia olla osa ryhmää, jossa urheilua pidetään tärkeänä, kuin olla osa ryhmää, jossa alkoholin nauttiminen on merkittävässä roolissa. Lasta on tärkeää valistaa näistä asioista jo pienestä pitäen, minkä lisäksi hänen mieleensä on hyvä juurruttaa positiivisia arvoja ja itseluottamusta, joiden pohjalta hän oppii tekemään hyviä päätöksiä. Näin hän osaa murrosiässä valita ystävänsä omien arvojensa pohjalta ja kestää vertaisten taholta tulevan ryhmäpaineen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Fisher, G. M., & Kramer, R. A. (1963). The relation of the Marlowe-Crowne social desirability scale to the Cattell Anxiety Scale. Journal of Clinical Psychology, 19(2), 204–205. https://doi.org/10.1002/1097-4679(196304)19:2<204::AID-JCLP2270190217>3.0.CO;2-S
  • Rosiles, F. P., López, E. M. H., & Padros, F. (2014). Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en adolescentes con y sin trastorno disocial. Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, (23), 61-66.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.