Lapsen dysleksia - Äitiyden Ihme
 

Lapsen dysleksia

Dysleksia on oppimiskyvyn häiriö, joka voi aiheuttaa ongelmia muun muassa koulunkäynnissä.
Lapsen dysleksia
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Oppimisvaikeus aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi kielellisessä kehityksessä, tarkkaavaisuudessa tai tilan, suunnan tai ajan hahmottamisessa. Oppimisen erityisvaikeudet ovat yleisiä, sillä vähintään joka 20. koululaisen ja aikuisen arvioidaan kärsivän niistä. Yleisin oppimiskyvyn vaikeuksista on dysleksia.

Mikä dysleksia on?

Oppimiskyvyn häiriöinä voidaan erottaa dysleksia eli lukemisen erityisvaikeus, dyskalkulia eli laskemiskyvyn erityisvaikeus ja dysgrafia eli kirjoittamisen erityisvaikeus. Näistä yleisin on dysleksia, jossa lukemistarkkuus tai lukemisen ymmärtäminen on odotettua selvästi huonompaa henkilön ikään, mitattuun älykkyyteen ja koulutukseen nähden. Lukemisen vaikeus voi ilmetä lukemisen hitautena, kyvyttömyytenä erottaa eri kirjaimia toisistaan tai vaikeutena yhdistää eri äänteitä tai äänneyhdistelmiä vastaaviin kirjaimiin tai kirjainyhdistelmiin.

Dysleksia on todennäköisesti neurologinen tai neurobiologinen häiriö, ja sen syynä olevia geenivirheitä on löydetty ainakin neljä. ICD-10-tautiluokituksen mukaan dysleksia on yksi psyykkisen kehityksen häiriöistä. Se ei johdu peruskoulutuksen tasosta, sairauksista tai vammoista, ja se saattaa ilmetä koko elämän ajan. Dysleksia on selvästi yleisempää pojilla ja miehillä kuin tytöillä ja naisilla.

Dysleksian oireet ikävaiheen mukaan

Dysleksia voi ilmetä monin eri tavoin, ja sen voimakkuus voi riippua paljonkin lapsen iästä.

Esikouluikäisen lapsen oireet

 • Vaikeudet muodostaa sanoja oikein
 • Vaikeudet oppia uusia sanoja
 • Sanojen äänteiden käänteisyys
 • Samankaltaisesti kirjoitettavien kirjainten käänteisyys
 • Samankaltaisesti äännettävien sanojen toisiinsa sekoittuminen
 • Vaikeudet sanoa tai muistaa kirjainten, numeroiden tai värien nimi
 • Vaikeudet oppia loruja, runoja tai lauluja
Lapsen dysleksia

Kouluikäisen lapsen oireet

 • Ikään nähden normaalia heikompi lukemisen taso
 • Vaikeudet ääntää itselle tuntemattomia sanoja
 • Vaikeudet äänteiden tai sanojen lausumisessa
 • Lukemis- ja kirjoitusharjoitukset vaativat normaalia enemmän aikaa
 • Kirjoittamiseen liittyvien harjoitusten tekemisen vältteleminen
 • Vaikeudet käsittää sanojen ja kirjainten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia
 • Vaikeudet kuullun prosessoimisessa ja ymmärtämisessä
 • Ongelmat asiakokonaisuuksien muistamisessa

Nuoren ja aikuisen oireet

 • Ongelmat sanojen lausumisessa
 • Vaikeudet mielessä tai ääneen lukemisessa
 • Sanojen tai nimien väärin ääntäminen
 • Vaikeudet muistaa sanoja
 • Ymmärtämiseen liittyvät ongelmat
 • Vaikeudet oppia kieliä
 • Vaikeudet tiivistää tekstejä tai tarinoita
 • Hyvin hidastahtinen lukeminen tai kirjoittaminen
 • Vaikeudet ratkaista matemaattisia ongelmia
 • Vaikeudet muistamisessa
 • Lukemiseen liittyvien tehtävien tekemisen vältteleminen
Lapsen dysleksia

Dysleksian hoito

Dysleksian taustalla oleva neurologinen poikkeama hermoston toiminnassa on pysyvä, eikä sitä voida korjata käyttäytymisen uudelleenopetuksella. Siitä aiheutuvia haittoja voidaan kuitenkin pyrkiä vähentämään oppimiskyvyn muiden osa-alueiden käytön tehostamisella. Oppimisen erityisvaikeus pyritään tunnistamaan varhaisessa iässä, jotta käyttöön voidaan ottaa sopivia keinoja oppimisvaikeuksien vaikutusten vähentämiseksi. Dysleksian hoitamiseen voidaan käyttää muun muassa neuropsykologista kuntoutusta ja puheterapiaa. Yleisin menetelmä on erityisopetus, jonka tavoitteena on fonologisen tietoisuuden kehittäminen.

Dysleksian aiheuttamia oppimisvaikeuksia voidaan pyrkiä korjaamaan muun muassa seuraavilla opiskelutekniikkaan liittyvillä menetelmillä:

 • Muistamistekniikoiden harjoittelu
 • Opittavasta asiasta ryhmässä keskustelu
 • Oman oppimistyylin kannalta parhaan oppimistavan hyödyntäminen
 • Käsitekarttojen hyödyntäminen
 • Asian liittäminen käytännön tilanteisiin
 • Muistettavan asian jäsentely selkeäksi yleiskuvaksi
 • Aiheen muokkaaminen omien käsitteiden mukaiseksi
 • Asioiden tekeminen ja näin teorian ja käytännön yhdistäminen
 • Aiheen keskeisten asioiden tunnistaminen
 • Tietojen vaihtaminen oppimisesta muiden opiskelijoiden kanssa

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.